Doradztwo dla spółek - Łódź - Diwa

Obsługa administracyjno-prawna to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują bieżącego wsparcia w załatwianiu formalności w swojej firmie.

Obejmuje ona komplet czynności administracyjno-prawnych, m.in.:

  • przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego (umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy o zachowaniu poufności, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.);
  • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy itd.);
  • opiniowanie umów przedkładanych przez kontrahentów;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej (urzędami), w tym przygotowywanie wniosków i innych pism w ramach postępowania administracyjnego;
  • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych (regulaminy pracy, zasady komunikacji wewnętrznej itd.);
  • obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, zebrania wspólników itd.);
  • wystawianie faktur i monitorowanie spłaty należności przez klientów;
  • udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi.

Powyższe czynności mogą przyjąć postać jednorazowego zlecenia albo stałej obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorcy. W drugim przypadku przedsiębiorcy zostaje przydzielony pracownik, który pozostaje do jego dyspozycji i który zaznajamia się ze specyfiką konkretnej firmy, aby jak najlepiej realizować swoje zadania.